Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 14. SISTEMES D'EXECUCIÓ

14. SISTEMES D'EXECUCIÓ

El projecte s'orienta a assegurar que l'execució sigui efectiva. S'articula en dos subprojectes.

Model d'execució. L'objectiu és adaptar els mecanismes d'execució per fer-los més efectius. Es farà mitjançant la metodologia d'un llibre blanc: grups de treball i debat, anàlisi i propostes. Aquest llibre blanc contindrà propostes amb un horitzó temporal d'aplicació completa en 2030.

Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius (ORGA). En el desenvolupament de la Directiva 2014/42 UE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d'abril de 2014 sobre l'embargament i el decomís dels instruments i del producte del delicte en la Unió Europea es va aprovar el Real Decret 948/2015, de 23 d'octubre, pel qual es regula l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius com un òrgan de l'Administració General de l'Estat, adscrit al Ministeri de Justícia i la funció del qual és l'auxili als jutjats, tribunals i fiscalies en la localització d'actius i en la posterior gestió dels béns intervinguts, embargats o decomissats per resolució judicial.

Si el procediment s'inicia a instància dels jutjats o tribunals o de la Fiscalia, l'àmbit d'actuació s'emmarca en els delictes econòmics greus on cap el decomís ampliat (article 127 bis del Codi Penal) o els de criminalitat organitzada.

Si el procediment s'inicia a instància de l'ORGA, a més de l'àmbit general del decomís ampliat, l'àmbit d'actuació en matèria de gestió de béns es pot ampliar, sempre amb l'acord previ de l'òrgan judicial dictat al procediment del qual tracti, a qualsevol activitat delictiva quan concorrin determinats requisits.
 
L'escenari al qual s'enfronta l'Oficina en els propers exercicis és molt diferent del dels cinc anys que han transcorregut des que es va posar en marxa. Com a òrgan administratiu de nova creació que ha assumit funcions que fins al moment no li corresponien a l'Administració de l'Estat, ha hagut de dirigir una part important del seu esforç a implementar recursos i procediments.

L'objectiu és potenciar l'Oficina per a:

  • Optimitzar els fruits obtinguts del decomís, de manera que amb ells es pugui fer front a la restitució pecuniària de les víctimes, abonant les indemnitzacions establertes en el marc del procés penal.
  • Col·laborar en l'estrangulament financer nacional i internacional de les xarxes criminals i en la recuperació dels actius procedents del delicte comès, fent realitat el principi que el delicte que genera guanys il·lícits mai pot compensar el seu autor.
  • Revertir el producte del delicte en fins socials i en l'enfortiment d'institucions dedicades a la lluita contra la delinqüència organitzada.
  • Dotar les autoritats competents dels mitjans adequats que permeten, de manera eficaç, no només localitzar, embargar i decomissar béns, sinó també administrar-los de manera eficient i efectiva.
  • Complir amb les obligacions de cooperació internacional i de reforç de la confiança al nostre país.
  • Reduir els costs derivats de la gestió de béns embargats i decomissats.

En aquest procés cal analitzar la conveniència de dotar l'Oficina de més institucionalitat.

Tornar a la llista