Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 24. JUSTÍCIA PER A LA TRANSFORMACIÓ ECONÒMICA

24. JUSTÍCIA PER A LA TRANSFORMACIÓ ECONÒMICA

La contribució de la justícia a la transformació econòmica s'impulsa mitjançant tres subprojectes:

Eficiència judicial per a l'activitat empresarial. El Servei Públic de Justícia en conjunt ha de servir al procés de recuperació econòmica de manera ràpida. L'objectiu és fer més eficients i ràpids els instruments existents i generar un context estructural positiu que millori la resiliència.S'impulsaran eines per a l'augment de l'eficiència: administració concursal orientada a les dades, explotació estadística d'informació concursal i creació d'instruments per a la transferència d'unitats productives d'empreses en concurs. Una empresa en situació d'insolvència o preinsolvència pot ser viable, especialment si es consideren les seves unitats productives aïlladament. La venda d'aquestes unitats és una alternativa molt més eficient que la liquidació dels actius, donat que permet conservar llocs de treball i maximitzar el retorn per als creditors. Perquè aquest procés sigui viable és necessari, d'una banda, agilitzar i maximitzar la difusió de la informació de l'estat de l'empresa i l'obtenció d'ofertes. D'altra banda, comptar amb la col·laboració institucional dels departaments estatals i autonòmics dedicats a atraure i canalitzar inversió.

Entre les eines està l'assignació dinàmica de recursos per atendre les càrregues canviants dels diferents tribunals en moments de crisi econòmica.

També l'augment de la seguretat jurídica amb instruments com la creació al Ministeri de Justícia d'un registre digital únic de titularitats reals de béns i drets, en connexió amb els registres de la UE, que faciliti la prevenció de blanqueig de capital, frau fiscal i que permeti identificar els vertaders titulars per a l'execució judicial. Una plataforma digital de serveis notarials i registrals i una altra plataforma per a l'execució judicial.

Regulació de la insolvència per a la segona oportunitat

La crisi econòmica a conseqüència de la pandèmia fa urgent transposar la directiva d'insolvència en una llei que afegeixi als casos personals (RD 1/2015) els empresarials. Moltes empreses i autònoms s'estan veient obligats a reestructurar els seus negocis pel context. En aquesta situació és necessari crear un context normatiu que faciliti la reestructuració i, si fos necessari, el tancament de les empreses afectades.

Aquest marc s'aconsegueix mitjançant:

  • Una Llei en el marc de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlament Europeu de 20 de juny de 2019 sobre marcs de reestructuració preventiva, exoneració de deutes i inhabilitacions, i sobre mesures per augmentar l'eficiència dels procediments de reestructuració, insolvència i exoneració de deutes.
  • Habilitar sistemes de Solució de Controvèrsies per facilitar els acords, reestructuracions i lleves de les empreses sense arribar als tribunals.
  • Incloure la Justícia gratuïta com a possibilitat per a algunes empreses i autònoms, quan ho exigeixi la seva insolvència.

Gestió eficient de dipòsits i consignacions

Els dipòsits i les consignacions judicials constitueixen un element essencial en el funcionament de l'Administració de Justícia. El volum de fons que es gestiona en fa imprescindible una correcta i eficient gestió.

El sistema actual de gestió dels Comptes de Dipòsits i Consignacions Judicials mitjançant concurs públic va començar l'any 1989, i ha sigut objecte de diverses adjudicacions i evolucions, fonamentalment les relatives a l'aplicació informàtica que dona suport a aquesta gestió.

El sector financer, a causa fonamentalment de la digitalització dels seus serveis, ha experimentat una evolució extraordinària en el transcurs d'aquests 30 anys. El nombre d'oficines obertes, que era un element essencial a l'hora d'adjudicar el contracte per a la prestació de serveis, ha experimentat un descens important.

El sistema encara es basa en la gestió de cobraments i pagaments a través de les oficines bancàries o, com a molt, mitjançant transferències bancàries. Ha arribat el moment de plantejar-se avançar cap a un model completament digital de serveis associats a la gestió dels Comptes de Dipòsits i Consignacions Judicials d'acord amb la modernització i digitalització de l'Administració i de la mateixa societat, com el que ja disposen altres grans organitzacions com l'Agència Tributària o la Tresoreria General de la Seguretat Social.

D'una altra banda, i en el marc d'una justícia orientada a les dades, es fa necessari també plantejar-se la dissociació de l'aplicatiu informàtic de gestió dels comptes, dels sistemes de l'entitat bancària adjudicatària del contracte. Una vegada desacoblada l'aplicació, la seva integració als mateixos sistemes de gestió processal de les oficines judicials proporcionarà una major eficiència en la seva gestió, totalment en línia amb la tramitació íntegrament digital de l'expedient judicial electrònic, obrint les possibilitats d'explotació analítica de les dades derivades de les transaccions econòmiques que afecten procediments judicials.

Tornar a la llista