Breadcrumb

Asset Publisher

Back 5. FORMACIÓ

5. FORMACIÓ

La transformació del marc professional necessita el suport d'una estructura formativa que done seguretat als professionals actuals i futurs. Es necessita una connexió entre la formació universitària, la formació per a l'accés i el desenvolupament professional posterior amb formació permanent.
El Centre d'Estudis Jurídics (CEJ) ha sigut durant anys l'espai per a la formació permanent d'una gran part dels operadors de la justícia (lletrats, fiscals i forenses). Es potenciarà i s'ampliarà el seu paper per a donar suport formatiu a aquests cossos i a d'altres en el procés de transformació de l'Administració de Justícia.

Formació universitària. La universitat és l'espai de formació dels futurs operadors de l'Administració de Justícia, per això és fonamental incorporar continguts a la transformació que s'està produint. És necessari identificar els canvis i donar suport a les universitats en el seu procés.
En primer lloc, cal incorporar la formació per a noves professions. L'impuls per a introduir els MASC en l'Administració de Justícia implica un augment quantitatiu en la demanda i requerirà nous professionals.
 En segon lloc, cal incorporar noves competències per a l'acompliment laboral en el context de la digitalització de l'entorn judicial. Per un costat, per al maneig de les ferramentes digitals i, per l'altre, per als canvis procedimentals que aquestes impliquen. Per exemple, el creixement de sentències orals porta a la necessitat de reforçar el llenguatge oral.
Finalment, es promourà l'obertura de noves línies d'investigació. La justícia orientada a la dada proveirà d'una font d'informació molt gran que potencialment pot obrir línies d'investigació. L'evolució de la societat es mostra en les dades que genera el Servei Públic de Justícia, que es posaran al servei de la investigació.

Formació contínua. Els canvis organitzatius i la digitalització de la gestió processal afectaran els operadors, que necessitaran un suport formatiu fort per a generar certitud i seguretat als professionals en la seua tasca.
La velocitat de la transformació i el context de reducció de la mobilitat generat per la pandèmia comporten la necessitat d'un sistema d'extensió de la formació a l'abast de tots els operadors, independentment del lloc on residisquen.
Es desenvoluparan quatre línies de treball:

1.Potenciació de la formació en línia. L'objectiu consisteix a arribar i facilitar l'accés a més persones. Implica un canvi de metodologia i de model pedagògic.

2.Incorporació de noves competències a la formació per a l'accés.

3.Reorientació dels cursos de formació permanent. Ampliar les temàtiques i perfeccionar la detecció de necessitats per a cobrir les exigències del procés de canvi en els continguts, implantar un model de blended learning, combinant la formació en línia amb trobades presencials, obrir el camp de la formació a altres operadors i a nous perfils professionals, incloure en la formació al personal de l'Administració de Justícia i a les comunitats autònomes amb competències transferides en cogovernança, etc.

4.Un espai de debat mitjançant taules, conferències i treballs, que s'òbriga al conjunt de la societat i enllace la formació dels operadors amb l'agenda social.

El projecte requereix, per un costat, la cooperació del CEJ amb altres institucions públiques orientades a la formació com l'INAP o l'INTEF per a crear sinergies i eficiència; i per l'altre, la cooperació amb aquelles administracions autonòmiques que necessiten suport per a la formació dels professionals de la justícia en els seus territoris.
 

Back to list