Camiño de navegación

Camiño de navegación

Publicador de contidos

Atrás 17. ANALÍTICA LEXISLATIVA E XUDICIAL

17. ANALÍTICA LEXISLATIVA E XUDICIAL

O paradigma novo dunha xustiza orientada ao dato permitirá dispoñer de big data con grandes cantidades de información difíciles de procesar. Para facelo, convén implantar a intelixencia artificial, que facilitará o procesamento rápido para unha xustiza intelixente. Inicialmente, este proceso desenvólvese mediante dous subproxectos: Intelixencia artificial para a eficiencia da xustiza (17.1) e Impulso á Comisión de Codificación (17.2).

Nos ámbitos administrativos e xudiciais existe unha enorme cantidade de información que impide a explotación efectiva da información, dificulta a implantación de políticas públicas e desaproveita as oportunidades de mellora e xestión que achega a intelixencia artificial.

O plan de acción 2019-2023 relativo á xustiza na rede europea contempla o feito de avanzar na aplicación da intelixencia artificial no ámbito da xustiza como unha peza clave. Isto farase mellorando a definición das súas implicacións no dito ámbito. Para iso, o plan establece dous obxectivos:

 • Definir o papel que podería desempeñar a intelixencia artificial no ámbito da xustiza.
 • Desenvolver unha ferramenta de IA para a análise das resolucións xudiciais.

Por outro lado, a Comisión Europea para a Eficiencia da Xustiza (CEPEX) do Consello de Europa, que considera que a intelixencia artificial pode contribuír á mellora na eficiencia e calidade do traballo dos tribunais, adoptou o primeiro texto europeo que establece principios éticos relacionados co uso da intelixencia artificial nos sistemas xudiciais.

Por outro lado, a Comisión Europea para a Eficiencia da Xustiza (CEPEX) do Consello de Europa, que considera que a intelixencia artificial pode contribuír á mellora na eficiencia e calidade do traballo dos tribunais, adoptou o primeiro texto europeo que establece principios éticos relacionados co uso da intelixencia artificial nos sistemas xudiciais.

De conformidade con estas tendencias e como parte do impulso que pretende levar a cabo o Ministerio de Xustiza en materia de transformación dixital, preténdense desenvolver as seguintes actuacións:

 • Empregar a intelixencia artificial para a analítica avanzada xudicial. Utilizar os datos contidos nos documentos e información audiovisual da Administración de Xustiza, catalogándoos e extraendo información relevante.
 • Aproveitar a intelixencia artificial para a mellora na xestión e no coñecemento mediante a explotación de información e a mellora de procesos.
 • Desenvolvementos lexislativos orientados ao dato e regulación intelixente (políticas lexislativas baseadas en datos, repercusión e litixiosidade asociada ás normas legais, accións correctoras etc.).
 • Posibilitar a tradución automática de normas e resolucións ás linguas cooficiais do Estado.
 • Implantar unha política integral de datos abertos da Administración de Xustiza, ademais de estruturas e criterios de xustiza aberta e acceso ao coñecemento.

A Comisión Xeral de Codificación é un órgano colexiado con dous séculos de historia que se centrou na preparación de textos prelexislativos e de carácter regulamentario para orientar, preservar e tutelar mellor o ordenamento xurídico. Os cambios sociais aceleráronse e precisan unha mellor sincronización dos marcos xurídicos, así como unha identificación rápida dos conflitos e a anticipación aos problemas.

A transformación dixital presenta a oportunidade de mellorar a eficiencia da Comisión nas súas competencias e de sincronizalas coa realidade en tempos máis curtos. O obxectivo é aproveitar a implantación de ferramentas tecnolóxicas para xerar cadros de mando que lle faciliten a tarefa. Os datos procedentes da xestión do expediente e do lago de datos, así como o seu tratamento coa intelixencia artificial, permitirán o desenvolvemento de dúas liñas:

 • Identificar os conflitos máis habituais e as normas máis citadas co obxectivo de dispoñer de análises claras para a acción lexislativa.
 • Harmonizar con rapidez os cambios normativos. Esta liña de traballo ten a competencia da harmonización lexislativa e opera en coordinación co Ministerio da Presidencia, Relacións coas Cortes e Memoria Demográfica.
   

Volver á lista