Breadcrumb

Breadcrumb

Asset Publisher

Back 1. ACCÉS UNIVERSAL

1. ACCÉS UNIVERSAL

En moments de crisi com el que vivim es necessita més esforç de l'Administració de Justícia per a garantir-hi l'accés i que cap persona puga quedar-ne exclosa.

L'accés s'impulsarà en dues direccions: reforçant els drets i garantint-ne l'exercici. Aquestes dues línies de treball es materialitzen en dos subprojectes:

1.    Sistema eficient d'assistència jurídica gratuïta i torn d'ofici per a ampliar-ne l'àmbit d'aplicació i impulsar-ne la qualitat.

Aquest esforç ha de transformar-se en millores de caràcter estructural. Per un costat, incorporar els mitjans adequats de solució de controvèrsies (MASC) com a part del torn d'ofici i la justícia gratuïta, que fins ara només s'associaven a l'àmbit judicial.

Per l'altre, implementar un model de qualitat que millore la prestació del servei per part dels professionals i que garantisca un sistema de formació, accés i remuneració adequat. Un model que definirà un sistema d'incentius que impulsa la qualitat.

Por últim, és necessària la revisió de l'accés a la justícia gratuïta per a les persones jurídiques i la introducció de mecanismes de control per a evitar accessos indeguts. La justícia gratuïta ha d'enfocar-se en els més vulnerables.

2.    Llei de dret de defensa. 

El dret de defensa és un pilar essencial en la configuració del nostre model de justícia reconegut en l'article 24 de la Constitució. Comprén el conjunt de garanties i facultats jurídiques que assisteixen a qui és part en un procés judicial de manera que puga defensar de manera efectiva els seus interessos legítims i satisfer, per tant, el seu dret a la tutela judicial efectiva. És un instrument ineludible per a evitar la indefensió i garantir la igualtat real entre les parts del procés.

La normativa que en delimita el contingut es troba dispersa, la qual cosa dificulta la comprensió integral i l'exercici del dret. Cal abordar la creació d'una norma coherent i integral que reculla en un mateix text legal tots els aspectes que aquest dret contempla. Una llei que regule els elements del dret de defensa que afecten l'acompliment professional dels operadors jurídics, la tramitació dels procediments i l'accés dels ciutadans a la justícia.

El text ha d'abordar un àmbit deontològic i garantir els límits de l'exercici de l'advocacia; des del punt de vista processal, garantint el dret a la defensa en tot el procés judicial; i assistencial, incorporant l'assistència jurídica gratuïta i el torn d'ofici.

Back to list