Breadcrumb

Destinatari i condicions d'utilització del portal de Justicia2030

Justicia2030 és un domini en internet de la titularitat del Ministeri de Justícia, com a prestador de serveis a la Secretaria d'Estat del Govern.
Madrid
Espanya

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL Justicia2030

Les condicions i els termes que es recullen en aquest avís poden variar, per la qual cosa el convidem a revisar aquests termes quan visite de nou el portal. El Ministeri de Justícia no es fa responsable dels danys i perjudicis que poguera ocasionar la utilització de les ferramentes i informacions que continga https://justicia2030.justicia.es en relació amb l'adopció de decisions sobre l'inici, el desenvolupament o el resultat de procediments administratius o judicials de qualsevol índole. Tals decisions han de ser contrastades als jutjats, tribunals, fiscalies, centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i els continguts d'aquesta web no podran invocar-se en cap tipus de procés, i el Ministeri de Justícia no assumirà cap responsabilitat per les discrepàncies que poguera haver-hi entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL

Tant el disseny del portal i els seus codis font com els logos, les marques i els altres signes distintius que hi apareixen pertanyen al Ministeri de Justícia o a altres entitats col·laboradores i estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents. També estan protegits pels drets de propietat intel·lectual i industrial corresponents les imatges i altres elements que conté el servidor del Ministeri de Justícia. S'exclouen els continguts que puguen entendre's com a inclosos en l'art. 13 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga queda totalment prohibit, llevat que existisca una autorització expressa del Ministeri de Justícia. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest portal atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega i l'ús privat del contingut en qüestió, sempre que aquests continguts romanguen íntegres. Això no s'aplica als continguts relacionats amb l'art. 13 avantdit.

El Ministeri de Justícia declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc poguera estar violant els seus drets, preguem que es pose en contacte amb nosaltres a través de la seua bústia de correu.

LINKS O HIPERENLLAÇOS

El Ministeri de Justícia li facilita l'accés a altres pàgines web que considerem que poden ser del seu interés. L'objectiu d'aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguen interessar a través d'internet. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen ni fa una revisió dels seus continguts. Per això no pot fer-se responsable ni dels continguts, ni del funcionament de la pàgina enllaçada ni dels possibles danys que puguen derivar-se de l'accés o l'ús de la pàgina.

L'establiment d'un enllaç a aquesta pàgina web no suposarà cap tipus d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part del Ministeri de Justícia de la pàgina que realitza l'enllaç.

FRAMES

S'autoritza la tècnica de "framings" en els termes reconeguts en la jurisprudència europea i la nacional que no la contradiga.

PRIVACITAT

El Ministeri de Justícia és el responsable del tractament de les dades personals recollides i/o subministrades pels interessats a través del portal https://justicia2030.justicia.es.

Segons la normativa europea, fonamentalment el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, sobre protecció de dades personals de les persones físiques, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Ministeri de Justícia es compromet a tractar les dades personals amb lleialtat i transparència envers l'interessat. Es recolliran sempre amb finalitats determinades i legítimes, i seran pertinents i limitades al que siga necessari en relació amb les finalitats. Aquestes dades s'actualitzaran sense demora i el termini de conservació es limitarà al temps mínim indispensable per al tractament, llevat d'excepcions legals. El Ministeri de Justícia garanteix la integritat i la confidencialitat de les dades protegint-les de tractaments no autoritzats o il·lícits, així com evitant-ne la pèrdua, la destrucció o el dany accidental, sense perjudici que les mesures de seguretat en internet no siguen inexpugnables.

En aquesta pàgina, dins de la secció d'Atenció ciutadana, hi ha un apartat específic sobre la protecció de dades.

El Ministeri de Justícia es reserva la facultat de modificar aquesta Política de privacitat per a adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, el Ministeri de Justícia anunciarà els canvis, indicarà clarament i amb l'antelació deguda les modificacions efectuades i sol·licitarà, si és necessari, l'acceptació dels canvis.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

En cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis d'aquest portal, la llei aplicable serà l'espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que puga sorgir en ocasió de la visita al portal o de l'ús dels serveis que s'hi puguen oferir, el Ministeri de Justícia i l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals del domicili de l'usuari, sempre que estiga situat en territori espanyol. En cas contrari, se sotmetran als jutges i tribunals de Madrid.