Ruta de navegació

Partint del diagnòstic i tenint en compte els objectius, s'han identificat nou àmbits d'incidència sobre els quals l'impacte positiu es pot estendre de manera orgànica a tot el Servei Públic de Justícia.

Els punts d'incidència es transformen en programes al voltant dels quals s'agrupen els projectes. Cada objectiu es desplega en tres programes, i cada programa en tres projectes. Els projectes poden estar formats al seu torn per tots els subprojectes que siguen necessaris per a executar-los adequadament. Els programes, agrupats per objectius, són els següents.