Breadcrumb

Breadcrumb

Asset Publisher

Back 14. SISTEMES D'EXECUCIÓ

14. SISTEMES D'EXECUCIÓ

El projecte es dirigeix a garantir que l'execució siga efectiva. S'articula en dos subprojectes.

Model d'execució. L'objectiu consisteix a adaptar els mecanismes d'execució per a fer-los més efectius. Es farà mitjançant la metodologia d'un llibre blanc: grups de treball i debat, anàlisi i propostes. Aquest llibre blanc contindrà propostes amb un horitzó temporal d'aplicació completa el 2030.

Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius (ORGA). En desplegament de la Directiva 2014/42/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 3 d'abril de 2014, sobre l'embargament i el decomís dels instruments i del producte del delicte a la Unió Europea, es va aprovar el Reial Decret 948/2015, de 23 d'octubre, pel qual es regula l'Oficina de Recuperació i Gestió d'Actius com un òrgan de l'Administració General de l'Estat, adscrit al Ministeri de Justícia i la funció del qual és l'auxili als jutjats, tribunals i fiscalies en la localització d'actius i en la gestió posterior dels béns intervinguts, embargats o decomissats per resolució judicial.

Si el procediment s'inicia a instàncies dels jutjats, dels tribunals o de la Fiscalia, l'àmbit d'actuació s'emmarca en els delictes econòmics greus en què cap el decomís ampliat (article 127 bis del Codi penal) o els de criminalitat organitzada.

Si el procediment s'inicia a instàncies de l'ORGA, a més de l'àmbit general del decomís ampliat, l'àmbit d'actuació en matèria de gestió de béns es pot estendre, sempre amb acord previ de l'òrgan judicial dictat en el procediment de què es tracte, a qualsevol activitat delictiva quan concórreguen determinats requisits.

L'escenari al qual s'enfronta l'Oficina en els pròxims exercicis és molt diferent al dels cinc anys que han transcorregut des que es va posar en marxa, en els quals, com a òrgan administratiu de nova creació que ha assumit funcions que fins al moment no li corresponien a l'Administració de l'Estat, ha hagut de dirigir una part important del seu esforç a implementar recursos i procediments.

L'objectiu consisteix a potenciar l'oficina per a:

  • Optimitzar els fruits obtinguts del decomís de manera que amb ells es puga fer front a la restitució pecuniària de les víctimes abonant les indemnitzacions establides en el marc del procés penal.
  • Col·laborar en l'escanyament financer nacional i internacional de les xarxes criminals i en la recuperació dels actius procedents del delicte comés per a fer realitat el principi que el delicte que genera guanys il·lícits mai puga compensar el seu autor.
  • Revertir el producte del delicte en fins socials i en l'enfortiment d'institucions dedicades a la lluita contra la delinqüència organitzada.
  • Proveir les autoritats competents dels mitjans adequats que permeten, de manera eficaç, no sols localitzar, embargar i decomissar béns, sinó també administrar-los de manera eficient i efectiva.
  • Complir les obligacions de cooperació internacional i de reforçament de la confiança en el nostre país.
  • Reduir els costos derivats de la gestió de béns embargats i decomissats.

En aquest procés cal analitzar la conveniència de proveir l'Oficina de més institucionalitat.

Back to list