Breadcrumb

Breadcrumb

Asset Publisher

Back 21. SISTEMA DE QUALITAT

21. SISTEMA DE QUALITAT

La consideració de l'Administració de Justícia com a servei públic de qualitat que contribueix a l'objectiu de modernitzar i innovar en l'Administració pública per a crear valor i servir millor a la ciutadania fa necessària la definició i implantació d'un sistema recognoscible de qualitat. L'any 2011 es va crear la Comissió Estatal de Qualitat (CEC) de l'Administració de Justícia, la qual va aprovar per unanimitat el Sistema Integral de Qualitat en l'Administració de Justícia (SICAJ) i va validar l'estructura general, la política i els principis generals del sistema de gestió de la qualitat recognoscible o comuna a totes les administracions i els organismes de la justícia espanyola.

El sistema no va arribar a implantar-se llevat d'en algun partit judicial concret, però en el dia de hui encara no s'ha aconseguit desenvolupar cap altre sistema que permeta l'avaluació i la millora contínua del servei que es presta als ciutadans.

Ara es pretén recuperar els elements que es van tindre en compte per a la definició d'aquell sistema i que es consideren aprofitables, com l'arquitectura institucional del sistema, prescindir d'aquells elements que en van dificultar l'aplicació i donar un impuls per a promoure de manera efectiva un servei de qualitat com el que demanden els usuaris.

El nou sistema ha de partir de la base que cal tindre en compte nous objectius que en èpoques anteriors no formaven part dels sistemes de qualitat a l'ús. Als objectius globals tradicionals de qualitat que consisteixen a obtindre una justícia orientada a l'usuari i basada en la millora contínua, innovadora, transparent i qualificada, ara cal afegir una justícia orientada a la dada, accessible digitalment i sostenible.

Back to list