Camiño de navegación

Camiño de navegación

Publicador de contidos

Atrás 1. ACCESO UNIVERSAL

1. ACCESO UNIVERSAL

En momentos de crise coma o que vivimos, a Administración de Xustiza ten que esforzarse máis para garantir o acceso e evitar que algunhas persoas queden á marxe.

O acceso impulsarase en dúas direccións de maneira que se fortalezan os dereitos e se garanta o exercicio. Estas dúas liñas de traballo materialízanse en dous subproxectos:

1.    Sistema eficiente de asistencia xurídica gratuíta e quenda de oficio para ampliar o seu ámbito de aplicación e fomentar a calidade. 

Este esforzo ten que transformarse en melloras de carácter estrutural. Por un lado, hai que incorporar os Medios Adecuados de Solución de Controversias (MASC) na quenda de oficio e na xustiza gratuíta. Ata o momento, só estaban ligados ao ámbito xudicial.

Por outro lado, convén implantar un modelo de calidade que mellore a prestación dos servizos por parte dos profesionais. Isto conseguirase garantindo un sistema adecuado de formación, acceso e remuneración. Será un modelo que defina un sistema de incentivos que impulse a calidade.

Por último, convén revisar o acceso das persoas xurídicas á xustiza gratuíta e introducir mecanismos de control para evitar accesos indebidos. A xustiza gratuíta debe centrarse nas persoas máis vulnerables.

2.     Lei de dereito de defensa. 

O dereito de defensa é un piar esencial na configuración do noso modelo de xustiza, que se recoñece no artigo 24 da Constitución. Este abrangue o conxunto de garantías e facultades xurídicas que asisten ás partes dun proceso xudicial, que lle permiten defender os seus intereses lexítimos de forma efectiva e, polo tanto, satisfacer o seu dereito á tutela xudicial efectiva. É un instrumento ineludible para evitar a indefensión e garantir a igualdade real entre as partes do proceso.

A normativa que delimita o seu contido está dispersa, o que dificulta a súa comprensión integral e o exercicio do dereito. Convén involucrarse na creación dunha norma coherente e integral que recolla todos os aspectos que contempla este dereito no mesmo texto legal; unha lei que rexa os elementos do dereito de defensa que afectan ao desempeño profesional dos operadores xurídicos, á tramitación dos procedementos e ao acceso da cidadanía á xustiza.

O texto ten que tratar varios ámbitos: o deontolóxico, asegurando os límites do exercicio da avogacía; o procesual, asegurando o dereito á defensa en todo o proceso xudicial; e o asistencial, incorporando a asistencia xurídica gratuíta e a quenda de oficio.

Volver á lista