Camiño de navegación

Camiño de navegación

Publicador de contidos

Atrás 6. PLAN DE IGUALDADE E CONCILIACIÓN

6. PLAN DE IGUALDADE E CONCILIACIÓN

A aprobación da Lei orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para a igualdade efectiva de mulleres e homes desencadeou todo tipo de accións centradas en potenciar a igualdade real entre mulleres e homes e en loitar contra as manifestacións de discriminación directa ou indirecta por razón de sexo que seguen subsistindo. Segundo o artigo 64, os plans de igualdade deberían recoller os obxectivos que se pretenden lograr no relativo á promoción da igualdade no tratamento e oportunidades no emprego público, así como as estratexias ou medidas que se adoptarán para conseguilos.
O Estatuto Básico do Empregado Público estableceu a obrigatoriedade de que as administracións públicas elaboren e apliquen un plan de igualdade. No ámbito da Administración de Xustiza, chegáronse a implantar na medida desexable, polo que convén atallar esta tarefa de maneira inmediata.
Neste contexto, é imprescindible elaborar un plan de igualdade que se adapte ao persoal funcionario ao servizo da Administración de Xustiza.

O plan de conciliación deseñarase en paralelo e de maneira coordinada. O teletraballo e os cambios no desempeño dos postos de traballo requiren normas que faciliten a conciliación e que preserven os resultados e obxectivos da organización.
 

Volver á lista