• Este obxectivo está orientado a mellorar o acceso da cidadanía ao Servizo Público de Xustiza. A capacidade de exercer os dereitos require procedementos sinxelos, claros, comprensibles e accesibles. Estes deben responder ás necesidades de todos os grupos sociais e territorios, sempre prestando especial atención aos máis vulnerables. Así, contribuirase á consecución dos obxectivos da Estratexia Nacional fronte ao Reto Demográfico.

Programas

Accesibilidade á Xustiza

O núcleo do programa é xerar condicións estruturais de acceso ao Servizo Público de Xustiza que cheguen ao conxunto da cidadanía. Isto conseguirase traballando en dúas direccións: arraigando o dereito ao acceso e garantindo que ningunha persoa quede excluída por motivos económicos, de idade ou de xénero e achegando o Servizo desde o punto de vista sociocultural grazas á linguaxe e á formación transversal nas etapas de educación obrigatoria.

Entrar

Profesionais da Xustiza

O núcleo do programa é concederlles seguridade aos operadores xurídicos no proceso de transformación para reducir a incerteza.

Entrar

Realidades sociais novas

O núcleo do programa consiste en facilitar o acceso dos grupos vulnerables á xustiza e en garantir que o Servizo Público de Xustiza se adapta continuamente á realidade social...

Entrar