Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 1. ACCÉS UNIVERSAL

1. ACCÉS UNIVERSAL

En moments de crisi, com el que vivim, es requereix més esforç per part de l'Administració de Justícia per assegurar-ne l'accés i que cap persona pugui veure's exclosa.

L'accés s'impulsarà en dues direccions: enfortint els drets i assegurant el seu exercici. Aquestes dues línies de treball es materialitzen en dos subprojectes:

1.    Sistema eficient d'Assistència Jurídica Gratuïta i Torn d'Ofici per ampliar el seu àmbit d'aplicació i impulsar la seva qualitat. 

Aquest esforç s'ha de transformar en millores de caràcter estructural. D'una banda, incorporar els Mitjans Adequats de Solució de Controvèrsies (MASC) com a part del torn d'ofici i la justícia gratuïta que, fins ara, només estaven associats a l'àmbit judicial.

D'una altra, implementar un model de qualitat que millori la prestació del servei per part dels professionals. Assegurant un sistema de formació, accés i remuneració adequat. Un model que definirà un sistema d'incentius que impulsa la qualitat.

Finalment, és necessari revisar l'accés a la justícia gratuïta per a les persones jurídiques i la introducció de mecanismes de control per evitar accessos indeguts. La justícia gratuïta s'ha de focalitzar en els més vulnerables.

2. Llei de dret de defensa. 

El dret de defensa és un pilar essencial en la configuració del nostre model de Justícia reconegut a l'article 24 de la Constitució. Abasta el conjunt de garanties i facultats jurídiques que assisteixen a qui és part d'un procés judicial, permetent-li defensar de manera efectiva els seus interessos legítims i satisfer, per tant, el seu dret a la tutela judicial efectiva. És un instrument ineludible per evitar la indefensió i garantir la igualtat real entre les parts del procés.

La normativa que delimita el seu contingut es troba dispersa, la qual cosa dificulta la seva comprensió integral i l'exercici del dret. És necessari tractar la creació d'una norma coherent i integral que reculli en un mateix text legal tots els aspectes que contempla aquest dret. Una llei que regula els elements del Dret de Defensa que afecten l'execució professional dels operadors jurídics, a la tramitació dels procediments i a l'accés dels ciutadans a la Justícia.

El text ha de tractar un àmbit deontològic, assegurant els límits de l'exercici de l'advocacia; processal, assegurant el dret a la defensa en tot el procés judicial; i assistencial, incorporant l'assistència jurídica gratuïta i el torn d'ofici.

Tornar a la llista