Ruta de navegació

Destinatari i condicions d'ús del portal de Justicia2030

Justicia2030 és un domini d'Internet titularitat del Ministeri de Justícia, com a prestador de serveis a la Secretaria d'Estat del Govern.
Madrid
Espanya

CONDICIONS GENERALS D'ÚS DEL PORTAL Justicia2030

Les condicions i els termes recollits en aquest Avís poden variar, per la qual cosa us convidem que reviseu aquests termes quan torneu a visitar el portal. El Ministeri de Justícia no es fa responsable dels danys i perjudicis que pogués ocasionar l'ús de les eines i informacions contingudes a https://justicia2030.justicia.es en relació amb l'adopció de decisions quant a l'inici, desenvolupament o resultat de procediments administratius o judicials de qualsevol classe. Aquestes decisions s'han de contrastar als jutjats, tribunals, fiscalies, centres, organismes o dependències competents. En qualsevol cas, la informació i els continguts d'aquest Web no es podran invocar en qualsevol mena de procés, sense que el Ministeri de Justícia assumeixi cap responsabilitat per les discrepàncies que puguin existir entre els documents impresos de l'Administració competent i la publicació electrònica en aquestes pàgines.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I DE PROPIETAT INDUSTRIAL

Tant el disseny del portal i els codis font com dels logotips, marques i altres signes distintius que apareguin al mateix pertanyen al Ministeri de Justícia o a altres entitats col·laboradores, i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. També estan protegides pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges i altres elements continguts al servidor del Ministeri de Justícia. S'exclouen els continguts que es pugui entendre que estan inclosos a l'article 13 del Reial Decret Legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de Propietat Intel·lectual.

El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibit, excepte si hi ha autorització expressa del Ministeri de Justícia. La llicència d'ús de qualsevol contingut d'aquest portal atorgada a l'usuari es limita a la descàrrega del contingut i l'ús privat d'aquest, sempre que els continguts citats romanguin íntegres. Això no s'aplica als continguts relacionats amb l'art. 13 abans esmentat.

El Ministeri de Justícia declara el seu respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc pot estar violant els seus drets, preguem que us poseu en contacte amb nosaltres mitjançant la seva bústia de correu.

LINKS O HIPERENLLAÇOS

El Ministeri de Justícia us facilita l'accés a altres pàgines Web que considerem que puguin ser del vostre interès. L'objectiu d'aquests enllaços és exclusivament facilitar-vos la cerca dels recursos que us puguin interessar a Internet. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen, ni hi fa una revisió dels seus continguts, i per això, no es pot fer responsable d'aquests, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguin derivar-se de l'accés o del seu ús.

L'establiment d'un enllaç a aquesta pàgina Web no suposarà cap mena d'acord, contracte, patrocini ni recomanació per part del Ministeri de Justícia de la pàgina que realitza l'enllaç.

FRAMES

S'autoritza la tècnica de "framings" en els termes reconeguts per la Jurisprudència europea i la nacional que no la contradigui.

PRIVACITAT

El Ministeri de Justícia és el responsable del tractament de les dades personals recollides i/o subministrades pels interessats mitjançant el portal https://justicia2030.justicia.es.

De conformitat amb la normativa europea, fonamentalment el Reglament (UE) 2016/679, de 27 abril de 2016 quant a la protecció de dades personals de les persones físiques, així com la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, el Ministeri de Justícia es compromet a tractar les dades personals amb lleialtat i transparència cap a l'interessat. Sempre es recolliran amb fins determinats i legítims, sent aquestes dades pertinents i limitades al necessari en relació amb els fins. Aquestes dades s'actualitzaran sense tardança, limitant el termini de conservació al mínim indispensable per al seu tractament, llevat d'excepcions legals. El Ministeri de Justícia garanteix la integritat i confidencialitat de les dades, protegint-les de tractaments no autoritzats o il·lícits, així com evitant la seva pèrdua, destrucció o dany accidental, sense perjudici del fet que les mesures de seguretat a Internet no siguin inexpugnables.

En aquesta pàgina, dins de la secció d'Atenció ciutadana, hi ha un apartat específic sobre la protecció de dades.

El Ministeri de Justícia es reserva la facultat per modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives, jurisprudencials o d'interpretació de l'Agència Espanyola de Protecció de Dades. En aquest cas, el Ministeri de Justícia anunciarà els canvis, indicant clarament i amb la deguda antelació les modificacions efectuades i sol·licitant, si fos necessari, la vostra acceptació d'aquests canvis.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

En cas de disputa o conflicte d'interpretació dels termes que conformen aquest Avís legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present portal, la llei aplicable serà l'espanyola.

Per a la resolució de qualsevol conflicte que pugui sorgir amb ocasió de la vista al portal o de l'ús dels serveis que s'hi puguin oferir, el Ministeri de Justícia i l'usuari acorden sotmetre's als jutges i tribunals del domicili de l'usuari, sempre que estigui situat al territori espanyol. En cas contrari, se sotmetran als jutges i tribunals de Madrid.