Ruta de navegació

Ruta de navegació

Publicador de continguts

Vés enrere 5. FORMACIÓ

5. FORMACIÓ

La transformació del marc professional necessita el suport d'una estructura formativa que doni seguretat als professionals actuals i futurs. Es necessita una connexió entre la formació universitària, la formació per a l'accés i el desenvolupament professional posterior amb formació permanent.
El Centre d'Estudis Jurídics (CEJ) ha sigut durant anys l'espai per a la formació permanent de gran part dels operadors de Justícia: lletrats, fiscals i forenses. Es potenciarà i ampliarà el seu paper per donar suport formatiu a aquests cossos i a altres en el procés de transformació de l'Administració de Justícia.
Formació universitària. La universitat és l'espai de formació dels futurs operadors de l'Administració de Justícia; per això és fonamental incorporar continguts a la transformació que s'està produint. És necessari identificar els canvis i ajudar les universitats en el seu procés.
En primer lloc, és necessari incorporar la formació per a noves professions. L'impuls per introduir els MASC en l'Administració de Justícia implica un augment quantitatiu en la demanda i requerirà nous professionals.
En segon lloc, cal incorporar noves competències per a l'execució laboral en el context de la digitalització de l'entorn judicial. D'una banda, per a l'ús de les eines digitals i, d'altra, per als canvis procedimentals que aquestes impliquen. Per exemple, el creixement de sentències orals porta la necessitat d'enfortir el llenguatge oral.
Finalment, es promourà l'obertura de noves línies d'investigació. La Justícia orientada a les dades proporcionarà una font d'informació molt gran que, potencialment, pot obrir línies d'investigació. L'evolució de la societat es mostra a les dades que genera el Servei Públic de Justícia que es posaran al servei de la investigació.
Formació contínua. Els canvis organitzatius i la digitalització de la gestió processal afectaran els operadors que necessitaran suport formatiu. És necessari que hi hagi un fort suport formatiu per generar certesa i seguretat als professionals en la seva execució.
La velocitat de la transformació i el context de reducció de la mobilitat generat per la pandèmia, impliquen la necessitat d'un sistema d'extensió de la formació a l'abast de tots els operadors independentment del seu lloc de residència.
Es desenvoluparan quatre línies de treball:

1. Potenciació de la formació en línia. L'objectiu és arribar a més persones i facilitar el seu accés. Implica un canvi de metodologia i de model pedagògic.

2. Incorporació de noves competències a la formació per a l'accés.

3. Reorientació dels cursos de formació permanent. Ampliar les temàtiques i perfeccionar la detecció de necessitats per cobrir les exigències del procés de canvi dels continguts, implantar un model d'aprenentatge combinat, combinant la formació en línia amb trobades presencials, obrir el camp de la formació a altres operadors i a nous perfils professionals, incloure en la formació al personal de l'Administració de Justícia a les comunitats autònomes amb competències transferides en cogovernança.

4. Un espai de debat mitjançant taules, conferències i treballs, que s'obri al conjunt de la societat i enllaci la formació dels operadors amb l'agenda social.
El projecte requereix, d'una banda, la cooperació del CEJ amb altres institucions públiques orientades a la formació, com ara l'INAP o l'INTEF, per crear sinergies i eficiència; d'altra, la cooperació amb les administracions autonòmiques que necessiten ajuda per a la formació als seus territoris dels professionals de la justícia.
 

Tornar a la llista