Breadcrumb

Eficiència Processal

El nucli del programa consisteix en l'adaptació processal als canvis i la incorporació dels mitjans adequats de solució de controvèrsies (MASC) a l'Administració de Justícia. La necessitat de la millora processal es produeix per dues causes diferents que coincideixen en el mateix punt d'arribada. Per un costat, la digitalització que força l'adaptació del procediment a les noves ferramentes i, per l'altre, l'evolució de la societat que exigeix l'adaptació de normes i processos que han quedat jurídicament obsolets i desalineats del marc europeu, en alguns casos normes de més d'un segle d'existència, molt lluny de la realitat de la societat espanyola de hui.

Amb la introducció d'aquests mecanismes, ja consolidats en el dret comparat, s'incrementa el protagonisme de les professions jurídiques, especialment pel paper negociador dels advocats que es garanteix en tot cas, però també dels procuradors dels tribunals, els mediadors, els graduats socials, els notaris i els registradors de la propietat, entre altres professionals.

S'entén per mitjà adequat de solució de controvèrsies qualsevol tipus d'activitat negocial a la qual les parts d'un conflicte recorren de bona fe a fi de trobar una solució extrajudicial al conflicte, ja siga per si mateixes o amb la intervenció d'un tercer neutral.