Camiño de navegación

Eficiencia Dixital

O núcleo do programa é a xeración dun marco normativo para a dixitalización no Servizo Público de Xustiza. A dixitalización é un dos piares do proceso de transformación e é parte integrante de moitas das accións que se emprenderán. Moitos proxectos desenvólvense porque se fixo previamente un impulso dixital. Por este motivo, é clave a creación dun marco normativo novo que sente as bases legais da transformación dixital da Administración de Xustiza. Este substituirá a regulación actual, vixente desde 2011, por unha arquitectura de información nova baseada en datos que garantirá a seguridade xurídica dixital na tramitación dos procedementos. Para iso, a norma establecerá un marco legal novo da tramitación electrónica de procedementos xudiciais que atallará aspectos básicos como a firma dixital, os xuízos telemáticos, o expediente xudicial ou o intercambio de datos na Administración de Xustiza. Ademais, garantirase a seguridade xurídica dixital cunha regulación nova dos dereitos e obrigas da cidadanía e dos colectivos obrigados a manter unha relación dixital coa Administración de Xustiza. Isto incluirá un réxime de protección de datos novo e adaptado ao sector. O obxectivo é promover o Estado de dereito no marco dixital novo.

Desenvolveranse ferramentas novas no marco, como a intelixencia dixital ou a fe pública dixital, que apoiarán a mellora na xestión do servizo público.