Camiño de navegación

Realidades sociais novas

O núcleo do programa consiste en facilitar o acceso dos grupos vulnerables á xustiza e en garantir que o Servizo Público de Xustiza se adapta continuamente á realidade social. A dixitalización mellora a accesibilidade da maioría, pero reduce a da minoría máis vulnerable e a da sociedade “analóxica”, composta sobre todo por persoas maiores. Hai que reforzar a atención presencial nas sedes físicas dirixida a estes colectivos. Ademais, é preciso desenvolver máis accións específicas no relativo ao acceso, á linguaxe ou ás medidas de apoio nos procesos destinadas ás persoas con discapacidade física ou intelectual.

O segundo piar do programa é o uso dos datos para efectuar unha prospectiva dos conflitos, acompasar a lexislación, poñer en marcha unidades xudiciais e abastecer outras administracións de diagnóstico fiables que permitan definir políticas preventivas.