Ruta de navegació

Eficiència Processal

El nucli del programa és l'adaptació processal als canvis i la incorporació de Mitjans Adequats de Solució de Controvèrsies (MASC) a l'Administració de Justícia. La necessitat de la millora processal es produeix per dues causes diferents que coincideixen al mateix punt d'arribada. D'una banda, la digitalització que força l'adaptació del procediment a les noves eines i, d'altra, l'evolució de la societat que exigeix l'adaptació de normes i processos que han quedat jurídicament obsolets i desalineats del marc europeu. En alguns casos, normes de més d'un segle d'existència, molt allunyades de la societat espanyola d'avui.

Amb la introducció d'aquests mecanismes, ja consolidats al dret comparat, s'incrementa el protagonisme de les professions jurídiques, especialment pel paper negociador dels advocats que es garanteix en tot cas, però també dels procuradors dels tribunals, els mediadors, els graduats socials, els notaris i els registradors de la propietat, entre altres professionals.

S'entén per mitjà adequat de solució de controvèrsies qualsevol mena d'activitat de negociació en la qual les parts d'un conflicte acudeixen de bona fe amb el mateix objectiu: trobar una solució extrajudicial al conflicte, bé per ells mateixos o amb la intervenció d'una tercera part neutral.